Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

De winterberging op de wal zal dit jaar plaatsvinden vanaf 3 november 2018 tot 6 april 2019.

Voor de winterberging op de wal dient men zich eerts volledig te registreren op http://wsvdintel.nl/registratie.html. Daarna is het van belang dat je de "Bootgegevens" (lengte, breedte, diepgang en gewicht) invult. Ga daarvoor nadat je bent ingelogd naar "Je gegevens" en dan naar de tab "Aanpassen".Alleen na deze registratie kan deze aanvraag in behandeling worden genomen.

Er zijn een aantal gedragsregels opgesteld waar alle deelnemers van de winterberging op de wal zich moeten houden. Deze gedragsregels hangen in het mededelingenbord bij de loods en worden gepubliceerd op deze site.

De sluitingsdatum om in te inschrijven voor de winterberging op de wal is 1 september.  

Gebruikmaken van WINTERBERGING OP DE WAL kan uitsluitend, door u met dit formulier aan te melden voor 1 september.

LET OP! Winterberging op de wal kan alleen plaatsvinden bij minimaal 17 betaalde aanmeldingen. Eénmaal ingeschreven dan is de deelname verplicht, tenzij er onvoldoende betaalde aanmeldingen zijn.

*Vereiste informatie.
Naam en voornaam * Vul hier uw naam en voornaam in waarmee u staat ingeschreven bij de vereniging
Kenmerk * Hier uw kenmerk invullen zoals dat op de nota vermeld staat. Dit nummer moet ook overeenkomen met het kenmerk op uw registratie.<br/>Vanuit deze registratie nemen wij de afmetingen van je boot over.
Bijzonderheden

Door deze aanvraag te verzenden verklaart u:
*Kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de Gedragsregels winterbergingen geheel voor eigen risico van de winterberging gebruik te maken.
*Het takelbedrijf middels dit document opdracht gegeven te hebben om, eveneens geheel voor eigen risico bovengenoemd schip t.b.v. de winterberging uit / in het water te hijsen en op een passende bok te plaatsen.
*Voor zover gedragsregels en/of het winterberging reglement hierin niet voorzien, is het Activiteiten Besluit van toepassing.

Belangrijke informatie:
Winterberging op de wal gaat alleen door bij voldoende deelname.
Tijdens de winterberging op de wal zijn de booteigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaken en houden van het winterbergings terrein.
Het tarief voor de winterberging is € 8,50 per mtr².
De winterberging dient kostendekkend te zijn. Een collectieve naheffing is van toepassing als er méér kosten zijn, dan welke middels het tarief gedekt worden. Zie voor details het reglement op deze website.
Aansprakelijkheid.
Deelnemers aan deze activiteit nemen deel, geheel voor eigen rekening en risico. Deelnemers zijn zich bewust dat noch de organiserende vereniging, noch het bestuur, noch de commissie enige aansprakelijkheid draagt c.q. aanvaardt voor schade, welke dan ook, waaronder schade aan schip, aan opvarenden en aan boord aanwezige goederen, aan derden, welke direct of indirect in verband met deelneming aan deze activiteit is, of zou kunnen ontstaan.